Lørenskog Akevittkompani og Gilde er en venneforening og underordnet NAV (Norske Akevitters Venner).

Statutter for Lørenskog Akevittkompani og Gilde vedtatt i stiftelsesmøte 12. november 2009.

 

Artikkel 1 – Foreningen

Foreningens navn er Lørenskog Akevittkompani og Gilde. Forkortes til LAG, i statuttene heretter nevnt som Laget. Laget er organisert som en venneforening hvor medlemskap er frivillig og personlig. Årsmøte avholdes normalt innen utgangen av mars. Her foretas alle valg til styret, og det avgis årsregnskap og kort årsrapport fra styret

Artikkel 2 – Formål

Laget skal i beste mening arbeide for ivaretakelse av vår særnorske kulturarv, akevittene, og deres tilhørighet til den norske potetsprit, og enn videre den kjærlige og behørige videreforedling - blant annet lagret på eikefat. Denne gode tradisjon oppstod en gang på 1800-tallet. Laget ser det som sin store oppgave å fremme denne høyt skattede og edle drikk, og ytterlig befeste dens selvfølgelige plass på bordet innenfor vår stolte og tradisjonsrike særnorske mat- og drikkekultur, samt hindre ukulturell omgang med samme.

 

Artikkel 3 – Medlemmene

Som medlemmer i Laget antages kun de som erklærer seg som sanne venner av denne edle drikk, akevitten, og som samtidig ydmykt innordner seg foreningens statutter. Det fordres at medlemskap bare innvilges til personer over 20 år. Anmodning om medlemskap rettes til Presidentskapet, som ved alminnelig flertallsbeslutning avgjør en eventuell imøtekommelse av søknaden. Det ansees som selvfølgelig at medlemmene i all sin ferd taler vel om akevitten i den hensikt å fremme den gode kultur omkring og kunnskap om de originale norske akevitter. Dette krever en sterk bevisstgjørelse og ekte stolthet over det norske, unike nasjonalbrennevin.

 

Artikkel 4 – Aktiviteter

Laget vil arrangere sammenkomster der akevitt nytes. Slike sammenkomster skal samtidig ivareta norske mattradisjoner. Det påhviler medlemmene ved slike sammenkomster å utvise sømmelig adferd og fornøden drikkekultur!

 

Artikkel 5 – Styret

Laget ledes av et styre på 4 personer. Laget har valgt å kalle dette for "Det indre kabinett". Det indre kabinett konstituerer seg selv og fordeler oppgaver etter behov. Laget har også "Det ytre kaninett" som består av 6 personer. Til sammen danner disse 2 kabinettene "Presidenskapet".  Presidentskapet tildeles relevante titler som President, Visepresident, Skriver, Skattmester, Prelat, Seremonimester, Skåleansvarlig, Smaker, Historiker og Forvalter av matkultur.  Det avlegges årsregnskap og kort årsrapport til årsmøtet.

 

Artikkel 6 –Æresmedlemmer

Æresmedlemmer utnevnes av et enstemmig styre eller begrunnet forslag fra ett eller flere medlemmer.

 

Artikkel 7 – Endring av statuttene

Statuttene ble vedtatt på stiftelsesmøte. Foreningens formål er uforanderlig og fast. Skulle det forekomme ønske om endringer eller tillegg forøvrig, kan slike avgjørelser kun gjøres etter innstilling fra styret, og hvor der kreves flertall i to på hverandre følgende medlemsmøter.

 

Artikkel 8 – Opphør

For det tilfelle at denne stolte foreningen skulle opphøre (måtte Bacchus forbyde dette) – vil tilsvarende regler som ved endring av statuttene tre i kraft. Eventuelle gjenværende midler anvendes i foreningens formålsartikkels ånd: Et arrangement eller et formål som ivaretar norks mat- og drikkekultur!